Izrada i usvajanje financijskog plana i godišnjeg programa rada za neprofitne organizacije

Neprofitne organizacije, koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva, obvezne su izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu. Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije (Skupština / Izvršni odbor), odnosno tijelo koje je temeljem statuta ili drugog općeg akta neprofitne organizacije za to ovlašteno, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću […]

Neprofitne organizacije, koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva, obvezne su izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu. Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije (Skupština / Izvršni odbor), odnosno tijelo koje je temeljem statuta ili drugog općeg akta neprofitne organizacije za to ovlašteno, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Donošenje financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu je u isključivoj nadležnosti Skupštine udruge iz čega proizlazi da bi se redovne sjednice trebale održavati najmanje jednom godišnje. Osoba ovlaštena za zastupanje tada ima obvezu dostaviti zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga.

Preraspodjela sredstava provodi se tijekom godine, a mijenjaju se iznosi na stavkama rashoda usvojenog financijskog plana, na način da se određene stavke rashoda smanjuju, a druge povećavaju u istom iznosu.Izmjene i dopune financijskog plana provode se tijekom godine po postupku za donošenje financijskog plana, a zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za zakonito i pravilno izvršavanje financijskog plana.

Metodologija izrade financijskog plana

Metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana te način i uvjeti izvršavanja financijskog plana propisani su Pravilnikom u sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

Financijski plan neprofitne organizacije sastoji se od:

 • Plana prihoda i rashoda
  • Plan prihoda i rashoda priprema se najmanje na razini skupine iz Računskog plana za neprofitne organizacije.
  • Prihodi i rashodi u planu prihoda i rashoda planiraju se u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.
  • U financijskom planu neprofitne organizacije mora biti vidljiv planirani rezultat poslovanja za koji se očekuje da će ga neprofitna organizacija ostvariti na dan 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan.
  • Rezultat poslovanja iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od prenesenog manjka, odnosno viška iz prethodnih godina i očekivanog manjka, odnosno viška za godinu koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan.
  • Preneseni manjkovi, odnosno viškovi iz prethodnih godina ne moraju biti nužno pokriveni, odnosno iskorišteni (utrošeni) u godini za koju se sastavlja financijski plan.
 • Plana zaduživanja i otplata
  • Sadrži visinu planiranih:
   • Primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova
   • Izdataka od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova.
  • Plan zaduživanja i otplata mora sadržavati i najviši iznos do kojega se neprofitna organizacija može jednokratno kratkoročno zadužiti, kao i najviši iznos do kojega neprofitna organizacija može jednokratno dati kratkoročne zajmove.
 • Obrazloženja financijskog plana
  • Sastoji se od:
   • Obrazloženja skupina prihoda i rashoda
   • Obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan.
   • Obrazloženje skupina prihoda i rashoda mora sadržavati parametre koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda.
   • Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata mora sadržavati poveznicu sa programom rada i potrebnim sredstvima za njihovu provedbu.

Uz sastavne dijelove financijskog plana, financijski plan može sadržavati i plan novčanih tijekova.

 • Primici i izdaci u planu novčanih tijekova planiraju se u skladu s novčanim računovodstvenim načelom (načelom blagajne), što znači da se primici i izdaci planiraju na temelju planiranog iznosa uplata i predviđenih isplata, uključujući i obračunska plaćanja.

Kontakt

Tražite profesionalni tim za vođenje knjigovodstva vaše tvrtke?

Odmah nas kontaktirajte za savjet i ponudu!

Ostale objave

Kako do potvrde o visini dohotka?

Kako do potvrde o visini dohotka?

Obrazac IP ukinut je još 2019., a zadnja obveza poslodavca bila je sastaviti i uručiti radnicima IP obrazac za 2018. do 31.1.2019. Iako je ukinut, i sada vrlo često radnici od poslodavca traže izdavanje IP obrazaca. Najčešće kao prilog  dokumentaciji za kreditne...

Poduzetnička akademija u Razvojnom centru Ličko-senjske županije

Poduzetnička akademija u Razvojnom centru Ličko-senjske županije

Razvojni centar Ličko-senjske županije započeo je novu 2024. godinu s ciklusom radionica za poduzetnike početnike ili one koji to tek planiraju postati. Na Poduzetničkoj akademiji sudjelovala je naša Ljiljana Sedak-Benčić s temama Pokretanje poslovanja te...

Knjigovodstvene usluge krojene po vašoj mjeri

Knjigovodstveni servis u Zagrebu na kojeg se možete osloniti