Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Donosimo pregled Odluke o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, koja je stupila je na snagu 23. srpnja 2022. • Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023. • Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro. • Razdoblje […]
Donosimo pregled Odluke o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, koja je stupila je na snagu 23. srpnja 2022.
Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023.
Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.
Razdoblje dvojnog optjecaja je razdoblje od 1. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja 2023. u 24:00 sata.
Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja je razdoblje od 5. rujna 2022. u 00:00 sati do 31. prosinca 2023. u 24:00 sata.

Ugovori (Smjernice)
Sukladno načelu neprekidnosti ugovora, postojeći ugovori s iznosima u kunama i dalje su važeći.
Novčani iskazi vrijednosti u spomenutim ugovorima, datumom uvođenja eura kao službene valute, smatrat će novčanim iskazima u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.
Isto se odnosi i na ugovore o radu, te iste neće biti potrebno mijenjati samo zbog uvođenja eura kao službene valute.
Iznosi u pravilnicima o radu, aneksima ugovora i sl. koji će se zbog potrebe mijenjati nakon uvođenja eura, moraju biti iskazani u eurima.
Zadužnice u kunama – ostaju važeće i nakon uvođenja eura – načelo neprekidnosti.

Preračunavanje u euro i zaokruživanje (čl. 14.)
Uz  puni brojčani iznos  fiksnog tečaja konverzije
1 euro = 7,53450 kn (pet decimala)
Zaokruživanje na dvije decimale na temelju treće decimaleprimjenom matematičkog pravila

Dvojno iskazivanje (dio peti Zakona)
Iskazivanje cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti na način da su istovremeno istaknuti u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona
Razdoblje dvojnog iskazivanja od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.
Obveznici dvojnog iskazivanja – poslovni subjekt, kreditna institucija, kreditna unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, drugi vjerovnik sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje, Hrvatska banka za obnovu i razvitak i pružatelj financijskih usluga imaju obvezu dvojnog iskazivanja  prema potrošačima  u  RH
o Potrošač – svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti)
Obveza dvojnog iskazivanja iz ovoga dijela Zakona ne odnosi se prema fizičkoj osobi koja djeluje:
o kao suvlasnik stambene zgrade ili predstavnik suvlasnika stambene zgrade
o u okviru političke aktivnosti i/ili političke promidžbe i/ili
o u okviru gospodarske djelatnosti koja nije registrirana kao trgovačka, poslovna, obrtnička ili profesionalna djelatnost

Obveza isticanja dvojnih cijena:
u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno cjeniku ako se radi   o usluzi
na internetskoj stranici
u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju
u obavijesti koja se potrošaču daju prije ili tijekom sklapanjaugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu
tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku, kojim se nudi prodaja robe ili usluge (iznimka: oglašavanje putem radijskog programa i glasovne poruke)
Letak, katalog, oglasni pano, TV oglasi, društvene mreže, …
u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja sedostavlja potrošaču, ukupan iznos duga
putem drugih oblika iskazivanja cijena
Način prikazivanja – odlučuje poduzetnik
Obveza isticanja i fiksnog tečaja konverzije
Nije potrebno uz svaku cijenu robe/usluge
Na samoj robi
Na polici
Uz jedinicu mjere

Internet trgovina

Početna stranica – ako je na istoj istaknuti neki proizvod koji se nudi po određenoj cijeni
Prikaz proizvoda  – ako se može kupiti putem webshopa
Ako je samo informativni prikaz bez mogućnosti kupnje,nema obveze isticanja cijene
Prikaz sugeriranih proizvoda
Samo ukupan iznos
Prikaz na košarici i završetak kupovine
Potvrda narudžbe
Fiksni tečaj konverzije – ne treba uz svaku cijenu

Iznimke od obveze dvojnih cijena za određene načine prodaje (st. 4. toč. 1. čl. 44.)

a) putem automata
b) na štandu i klupi na tržnici na malo
c) na štandu i klupi izvan tržnice na malo
d) na štandu i klupi unutar trgovačkog centra i ustanove
e) putem kioska
f) pokretnom prodajom
g) u proizvodnom objektu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava i u objektu privatnog iznajmljivača koji pruža ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu
h) u proizvodnom objektu pravne ili fizičke osobe koje posjeduje povlasticu za akvakulturu ili povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama
i) prigodnom prodajom na sajmu, izložbi i slično
j) u spremištu, trapilištu i slično koji prodaju poljoprivredni sadni materijal

Iznimke od obveze dvojnih cijena za pojedine oblikeiskazivanja cijena koje bi uzrokovalo nerazmjerne troškove (st. 4. toč. 2.)

a) totem benzinske postaje, fiksni panel i ostali fiksni stupovi s iskazanom cijenom, agregat i električna punionica
b) TV sučelje u svrhu prodaje usluge
c) zaslon blagajne i samoposlužni uređaj za prodaju robe iusluge
d) kupon za popust i kupon u vrijednosti vraćene robe
e) uređaj za samoočitavanje cijene u trgovini
f) igre na sreću
g) zabavne igre
h) iznos cijene zrakoplovne karte
i) iznos cijene na vagi i naljepnica s vaganom cijenom
j) taksimetar

Iznimke od obveze dvojnih cijena – druge iznimke (st. 5. čl. 44.)

a) povratne naknade na ambalaži
b) povratne naknade ambalaže koje su vidljive na automatiziranom uređaju za preuzimanje otpadne ambalaže
c) cijenu otisnutu na knjizi i drugoj periodičkoj publikaciji
d) vrijednost i iznos koji se naznačuje na pošiljci i uputnici
e) vrijednost otisnutu na državnom biljegu
f) vrijednost otisnutu na poštanskoj marki i frankiranoj marki odnosno drugoj odgovarajućoj oznaci o plaćenoj poštarini
g) vrijednost iskazanu za unaprijed plaćenu elektroničku komunikacijsku uslugu
h) vrijednost i iznos koji se navodi na nalogu za plaćanje izdanom na temelju računa ili drugog pojedinačnog akta odnosno temeljem istaknute cijene
i) vrijednost iskazanu na kartici za javnu telefonsku govornicu
j) vrijednost otisnutu na ambalaži SIM kartice
k) vrijednost otisnutu na poklon kartici i vrijednosnoj kartici
l) cijenu otisnutu na ulaznici
m) cijenu otisnutu na karti za uslugu putničkog prijevoza
n) vrijednost na dokumentu koji se izdaje sukladno EU normi i propisanoj XML shemi

Dvojne cijene

5. rujna 2022. početak obveznog dvojnog iskazivanja
31. prosinca 2023. završetak dvojnog iskazivanja
Ako dođe do promjene cijene u kuni u periodu od 05.09.2022. – 31.12.2022.
o cijena u kuni se mijenja te se nova utvrđena cijena preračunava u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje
Ako dođe do promjene cijene u euru nakon 01.01.2023.
o cijena u euru se mijenja te se nova cijena preračunava u kune uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje

Dvojno iskazivanje na računima (čl. 51.)

Pri ispostavljanju računa potrošačima (u RH), obveza je dvojno iskazati ukupni iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije
Sam način dvojnog iskazivanja izbor poslovnog subjekta
Obveza  ne  obuhvaća  trgovačke ugovore, odnosno račune između poslovnih subjekata (B2B), te prema državnim institucijama (B2G)
Račun je svaka isprava prema kojoj izdavatelj računa ili osoba kojoj on naloži zaračunava potrošaču isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu, uključujući i svaku ispravu ili obavijest koja mijenja prvobitni račun i koja se izričito i nedvojbeno odnosi na njega
POS uređaje koji se nalaze na blagajnama neće biti nužno prilagođavati jer će obveza dvojnog iskazivanja bit zadovoljena na glavnom računu
Točnije, nije nužno dvojno iskazati iznos na ekranu POS uređaja, niti na ispisanom slipu (potvrdi o uplati)

Dvojni optjecaj i opskrba eurom

Dvojni optjecaj:  istodobno korištenje kune i eura kao zakonskog sredstva plaćanja prilikom transakcija gotovim novcem
Trajanje – 14 dana od uvođenja eura (1.1. – 14.1.2023.)
U tom razdoblju, primatelj plaćanja dužan je za plaćanje ukunama ostatak vratiti u eurima
Ako objektivno nije u mogućnosti, može i u kn ili u obje valute
Iznimke
o Automati za igre na sreću i zabavne igre i samoposlužniuređaji za prodaju roba i usluga mogu ili kn ili eurima
o Iznosi: do 50 kovanica kn i odgovarajući broj novčanica kn u jednoj transakciji
Poticati potrošače na plaćanje karticama

Zamjena kuna za euro (čl. 25.-29.)

Potrošači (građani)
U banci, 12 mjeseci od uvođenja (2023.), FT
Najviše 100 novčanica i kovanica po jednoj transakciji
o može i više, ali vjerojatno uz naknadu za razliku
HNB – nakon proteka 12 mj. od uvođenja eura (2024.)
o novčanice – bez vremenskog ograničenja
o kovanice – do isteka 3 g. od uvođenja eura
Na zahtjev klijenta koji ima otvoren račun, banka je dužna provesti uslugu zamjene gotovog novca kn u euro, uz istovremenu uslugu pologa na račun u euru (12 mjeseci od uvođenja eura)
FINA i HP-Hrvatska pošta – ovlaštene su u ime i za račun banke, na temelju sklopljenog ugovora s bankom, zamjenjivati gotov novac kn za euro, pod istim uvjetima i u istom razdoblju kakao je propisano za banke
Banke, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. dužni su prilikom zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura utvrditi i provjeriti identitet stranke
Pri svakoj jednokratnoj zamjeni u vrijednosti od 15.000,00 kn i većoj

Računi u kunama (čl. 55.)

Iznosi na depozitnim, štednim i transakcijskim računima, drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i na ostalim evidencijama u kuni preračunavaju se u iznose u euru bez naknade uz fiksni tečaj konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje te bez izmjene jedinstvenog broja računa
Brojevi transakcijskih računa, tj. brojevi računa unatoč preračunavanju (konverziji) sredstava iz kuna u eure neće se promijeniti
Ako postoji račun i u kuni i u euruu roku od 60 dana od dana uvođenja eura može se bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po izboru u istoj
Kod ugovora o depozitu i ugovora o štednom računu u kuni koji je ugovoren uz primjenu valutne klauzule u euru iznos koji je iskazan u kuni uz valutnu klauzulu u euru iskazuje se u iznosu eura koji proizlazi iz ugovornog odnosa

Nalozi za plaćanje u kuni (čl. 56.)

Nalog za plaćanje (uplatnica) na kojem je iznos plaćanja naveden u kuni i koji je primatelj plaćanja pripremio, tiskao i unaprijed dostavio platitelju, a koji je platitelj podnio na izvršenje banci nakon datuma uvođenja eura banka je dužna izvršiti u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje
o uključuje i mogućnost korištenja 2D bar koda do isteka 6 mjeseci od datuma uvođenja eura
Nalog za plaćanje u kuni koji je zaprimljen prije datuma uvođenja eura, a koji se treba izvršiti nakon datuma uvođenja eura, pružatelj platnih usluga dužan je izvršiti u euru, u iznosu koji odgovara iznosu kuna uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje iz Zakona

Preračunavanje temeljnog kapitala (čl. 65.)

Postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpada na dionice/poslovne udjele
Preračunavanje u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, uz zaokruživanje na najbliži cent prema pravilima iz Zakona
Obveza usklađivanja tih iznosa na način kako je uređeno propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava (ZTD)
Izmjenama ZTD-a propisati će se najniži iznosi temeljnog kapitala/dionica/udjela u eurima
Zahtjev za upis promjene registarskom sudu
o d.d. – u roku od godine dana od uvođenja eura
o d.o.o. – u roku od tri godine od uvođenja eura
Najranije na datum uvođenja eura

Plaće i naknade

Obveza dvojnog iskazivanja na ispravama o:
o isplati plaće i naknadi plaće
o isplati otpremnine
Isplati materijalnih prava radnikaputni nalozi su izuzeti!
Obveza se odnosi na:
o ukupni iznos isplaćen radniku  na račun
o navesti i fiksni tečaj konverzije
Isprave izdane od 5. rujna 2022. – 31.12.2023.
o plaće od 8/22. do 11/22. – preračunavanje kn u euro
o plaće od 12/22. – 11/23. – preračunavanje eura u kune
Poslodavac je dužan visinu plaće i druge naknade utvrđene u ugovorima o radu i drugim aktima u kuni preračunati u eurouz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona
Ugovore o radu nije potrebno mijenjati samo zbog uvođenja eura kao službene valutenačelo
Plaća za prosinac 2022., koja će biti isplaćena u siječnju 2023., isplaćuje se u eurima zajedno sa svim davanjimaobračun plaće u eurima
Za potrebe knjiženja u trošak 2022. preračunati u kune po fiksnom tečaju
Po zaključenju 2022. obveze za plaću za 12/22 prenose se u početno stanje 2023. preračunato u euro po fiksnom tečaju i zatvaraju po isplati

Ugovori o djelu/autorski ugovori (čl. 52. st. 2.)

U razdoblju dvojnog iskazivanja, naručitelj je dužan uugovoru o djelu i autorskopravnom ugovoru dvojno iskazati ukupan iznos koji će biti isplaćen izvršitelju uz prikaz fiksnog tečaja konverzije
MF: Ako se izvršitelju zasebno dostavlja obračun drugog dohotka, tada se dvojno iskazuje neto iznos na tom obračunu

Kontakt

Tražite profesionalni tim za vođenje knjigovodstva vaše tvrtke?

Odmah nas kontaktirajte za savjet i ponudu!

Ostale objave

Kako do potvrde o visini dohotka?

Kako do potvrde o visini dohotka?

Obrazac IP ukinut je još 2019., a zadnja obveza poslodavca bila je sastaviti i uručiti radnicima IP obrazac za 2018. do 31.1.2019. Iako je ukinut, i sada vrlo često radnici od poslodavca traže izdavanje IP obrazaca. Najčešće kao prilog  dokumentaciji za kreditne...

Poduzetnička akademija u Razvojnom centru Ličko-senjske županije

Poduzetnička akademija u Razvojnom centru Ličko-senjske županije

Razvojni centar Ličko-senjske županije započeo je novu 2024. godinu s ciklusom radionica za poduzetnike početnike ili one koji to tek planiraju postati. Na Poduzetničkoj akademiji sudjelovala je naša Ljiljana Sedak-Benčić s temama Pokretanje poslovanja te...

Knjigovodstvene usluge krojene po vašoj mjeri

Knjigovodstveni servis u Zagrebu na kojeg se možete osloniti