libro dik knjigovodstveni servis zagreb logo
Usluga za udruge

Knjigovodstvo i ra?unovodstvo

Knjigovodstvo i ra?unovodstvo

Za udruge i neprofitne organizacije
Knjigovodstveni servis Libro DiK iz Zagreba uz povoljne cijene nudi slijede?e knjigovodstvene ra?unovodstvene usluge za udruge i neprofitne organizacije: 1. Evidentiranje poslovne dokumentacije i izrada tromjese?nih financijskih izvještaja i godišnjeg financijskog izvještaja za Financijsku agenciju i Državni ured za reviziju 2. Obra?un autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa, te izrada propisanih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju 3. Obra?un pla?a i izrada naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose, te izrada propisanih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju 4. Obra?un amortizacije / analiti?ko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine 5. Obra?un putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika Sve neprofitne organizacije dužne su voditi dvojno knjigovodstvo i sastavljati te predavati financijske izvještaje neovisno o visini prihoda i imovine.

Usluga Knjigovodstva

Usluga Ra?unovodstva

Obra?uni Pla?a Zaposlenika

Usluga Savjetovanja