libro dik knjigovodstveni servis zagreb logo
Usluga za tvrtke

Knjigovodstvo i ra?unovodstvo

Knjigovodstvo i ra?unovodstvo

Za poduze?a i tvrtke
Knjigovodstveni servis Libro DiK iz Zagreba uz povoljne cijene nudi slijede?e knjigovodstvene ra?unovodstvene usluge za poduze?a: 1. Ustrojavanje i vo?enje dnevnika glavne knjige, izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovaraju?ih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja 2. Obra?un PDV-a / knjige URA i IRA 3. Obra?un pla?a i izrada naloga za pla?anje koje se odnose na poreze i doprinose 4. Obra?un autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa 5. Blagajni?ko poslovanje 6. Obra?un putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika 7. Robno knjigovodstvo / materijalno knjigovodstvo / obra?un proizvodnje 8. Evidencija nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine i obra?un amortizacije 9. Salda-konti dobavlja?a i kupaca / evidencija obveza i potraživanja 10. Izrada kvartalnih(TSI-POD) i godišnjeg financijskog izvještaja (GFI-POD) Financijskoj agenciji 11. Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, ra?una dobiti i gubitka, nov?anog toka (cash-flow) i bilješki uz financijske izvještaje 12. Izrada porezne prijave 13. Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju, te poslovne banke 14. Poslovno savjetovanje o mogu?im rješenjima vezanim uz porez na dobit

Usluga Knjigovodstva

Usluga Ra?unovodstva

Obra?uni Pla?a Zaposlenika

Usluga Savjetovanja