libro dik knjigovodstveni servis zagreb logo

Libro Dik usluge

Po mjeri poduzetnika

Naše usluge

Knjigovodstvo i ra?unovodstvo

Usluga Knjigovodstva

Vodimo brigu o svim Vašim poslovnim knjigama i evidencijama za trgova?ka društava, obrte i/ili neprofitne organizacije. Naše knjigovodstvene usluge uklju?uju vo?enje dnevnika, glavne knjige, knjige ulaznih i izlaznih ra?una, knjige blagajne i blagajni?kih dnevnika te drugih pomo?nih knjiga, knjiga primitaka i izdataka, knjiga tražbina i obveza, evidencija dugotrajne imovine i kratkotrajne imovine, svog robnog i materijalnog poslovanja, evidencija Vaših kupaca i dobavlja?a, analitike pla?a vaših radnika, nadzornih knjiga uvoza i izvoza i svih drugih propisanih knjiga, evidencija i analitike.

Obra?uni Pla?a

Pružamo uslugu Vanjskog obra?una pla?a zaposlenika za tvrtke koje imaju vlastito ra?unovodstvo, kao zasebnu uslugu ili kao dio usluge uklju?ene u našu uslugu knjigovodstva i ra?unovodstva, Obra?un pla?a obuhva?a prijavu i odjavu zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, vo?enje svih evidencija zaposlenika, obra?une pla?a i ostalih naknada koje uklju?uju bolovanja, godišnje, regrese odmore ostale dodatke, zatim obra?une ostalih vrsta dohodaka zaposlenika, studentskih ugovora i ostalih ugovora, izradu mjese?nih i godišnjih platnih lista, virmana, izvješ?a o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obavezna osiguranja te predaju obrazaca svim potrebnim nadležnim državnim institucijama.

Usluga Ra?unovodstva

Ra?unovodstvene usluge obuhva?aju izradu ra?unovodstvenih politika i kontnog plana izra?enih prema Vašim specifi?nim vašeg poslovanja. Ra?unovodstvene usluge su tako?er i obra?uni PDV-a, amortizacija, svih vrsta pla?a i naknada, putnih naloga i troškova, loko vožnje, obra?une drugih dohodaka kao što su na primjer ugovori o djelu, autorski honorari, studentski ugovori i sli?no, zatim obra?une proizvodnje te ostale obra?une. Za Vas tako?er vodimo brigu o uslugama e-porezna, e-mirovinsko, e-zdravstveno, e-fina kako ne bi morali samo voditi brigu o tim obavezama.

Poslovno Savjetovanje

Kako bi našim klijentima olakšali njihovo poslovanja i pružili im financijsku i zakonsku sigurnost, ulažemo puno napora u konstantnu edukaciju svojih zaposlenika kako bi uvijek bili u toku sa svih novim zakonskih propisima, pravilnicima i ra?unovodstvenim standardima. Na taj na?in Vas u svakom trenutku možemo adekvatno savjetovati o vašim financijskim i poslovnim prilikama, uskla?enosti vašeg poslovanja sa zakonskim propisima i uvjetima poslovanje, kreditnim mogu?nostima i novim ulaganjima. Znamo da naši klijenti ponekad trebaju stru?nog partnera koji najbolje poznaje njihovo poslovanje i koji ?e ih znati savjetovati za dobrobit njihovog poslovanja i upozoriti ih na sve potencijalne rizike poslovnih koraka koje poduzimaju.

libro dik knjigovodstveni servis zagreb logo

Po mjeri klijenata

Tražite potpunu uslugu?

Tražite pouzdanog i sigurnog partnera koji ?e se umjesto Vas brinuti o svim potrebnim papirima?

Bilo da ste obrtnik, tvrtka ili udruga, uz nas možete biti potpuno sigurni jer mi vodimo ra?una o svim vašim obvezama, ra?unima, porezima i zakonskim propisima.

Uz nas se možete više posvetiti svom poslu, a papirologiju prepustite nama!

Knjigovodstvene i ra?unovodstvene usluge

Pokrivamo sve djelatnosti

Bez obzira o veli?ini Vašeg poduze?a i vrsti djelatnosti kojom se bavite – uz nas ste 100% pokriveni!

Dugogodišnjim iskustvom, znanjem i kvalitetom usluge izrasli smo u jedan od vode?ih knjigovodstvenih servisa sa klijentima svih veli?ina.

Zanima Vas cijena naših usluga?

Saznajte sami cijenu za svoju tvrtku ili obrt u samo nekoliko sekundi

Proizvodnja

Trgovina

Uslužne djelatnosti

Udruge i klubovi