Izjava o zaštiti i prikupljanju podataka, privatnosti, djeljenju osobnih podataka te na?inu informiranja i brisanja osobnih podataka

 

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Libro Dik d.o.o. primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Korištenjem naših usluga povjeravate nam svoje podatke. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih na?in obra?ujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Za obradu podataka odgovoran je:

Libro Dik d.o.o.
Lea Muelera 54b, 10000 zagreb
Tel. +38513750085

Povjerenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem:

Obrazac za kontakt nalazi se na dnu stranice: ?https://libro-dik.hr/izjava-o-zastiti-i-prikupljanju-podataka-privatnosti-dijeljenju-osobnih-podataka-te-nacinu-informiranja-i-brisanja-osobnih-podataka/?
Adresa e- pošte za kontakt: info@libro-dik.hr
Napomena: ?Zaštita osobnih podataka?

1. Op?e napomene
Sigurnost i zaštita Vaših osobnih podataka tijekom korištenja naše web stranice i suradnje sa tvrtkom Libro Dik d.o.o. je nešto o ?emu jako brinemo. Zalažemo se za poštivanje svih važe?ih zakona o zaštiti podataka i privatnosti.

Libro Dik d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima na na?in da prikuplja samo nužne, osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje naših obveza te Vas informira o na?inu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje mogu?nost izbora o upotrebi podataka, uklju?uju?i mogu?nost odluke želite li ili ne da se Vaše ime ukloni s lista koje se koriste za korespondenciju i marketinške aktivnosti. Svi se podaci strogo ?uvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

 

Na?in prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Pojedine usluge koje Društvo pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika, pri ?emu se prikupljaju osnovni podaci na sljede?e na?ine:

 

 1. Izravno od strane samih korisnika i/kupaca i/klijenata na na?in da ih korisnici/ kupci / klijenti sami dostave uz privolu Društvu kao voditelju obrade u odre?enom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovaraju?ih usluga. U svrhu pružanja odgovaraju?ih usluga korisnik /kupac/ klijent je dužan dostaviti Društvu sljede?e podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge:

 

 1. a) ime i prezime vlasnika obrta ili Ime društva;
 2. b) adresa vlasnika/direktora i adresa tvrtke/obrta;
 3. c) osobni identifikacijski broj (OIB)
 4. d) kontakt broj telefona i/ili mobitela;
 5. e) kontakt podatke elektroni?ke pošte (e-mail adresa);
 6. f) ostali podaci bitni za pružanje usluga

 

 1. Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera sa kojima tako?er imate ugovorenu poslovnu suradnju ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);

 

 1. Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama, pri ?emu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima

 

Upotrebljavamo sljede?e osobne podatke:

a) vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime i podaci za kontakt (adresa, adresa e-pošte, broj telefona), informacije o tvrtki koje ste nam osobno dali ili su javno objavljeni ( sudski registar)

b) ostale osobne podatke, koje nam vi ili tre?e osobe stavljate na raspolaganje prilikom sklapanja ugovora ili tijekom trajanja ugovornog odnosa (lozinke i korisni?ki ra?uni);

Sve temeljne osobne podatke o Vama, a koje niste sa nama osobno podijelili prikupljamo samostalno bez vašeg direktnog pristanka ? na temelju privole i suglasnosti da Vas povratno kontaktiramo ili na temelju ugovora ,a javno su dostupni te ih preuzimamo sa službene web stranice Sudski Registar ? Ministarstvo Pravosu?a Republike Hrvatske https://sudreg.pravosudje.hr i sa službene web stranice FINA-e http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web. U slu?aju promijene zakona o objavi podataka na navedenim web stranicama, Vaše ?emo podatke ne?emo više prikupljati i istovremeno ?emo ih ukloniti. Slanjem upita putem web stranice /telefonski/e poštom ili poštom suglasni ste da o Vama prikupimo javno dostupne podatke.

Slanjem upita putem web stranice, telefonski ili putem e pošte izri?ito izjavljujete da ste tvrtki Libro Dik d.o.o. dobrovoljno stavili na raspolaganje svoje podatke koje dobrovoljno iznesete (ime i/ili broj telefona i/ili adresu e pošte) te sve ostale javno dostupne podatke sa službenih web stranica u vlasništvu Republike Hrvatske te dozvoljavate da ih ista pošteno i zakonito koristi u svrhu izvršavanja svojih usluga.

Osobne podatke koje ste dobrovoljno podijelili prikupljamo i obra?ujemo radi održavanja kontakata s kupcima, reklamiranja i obrade narudžbi.

Vaše podatke ni na koji na?in ne pohranjujemo u bilo kakve vlastite baze podataka niti ih ne obra?ujemo, osim u slu?aju ugovorne obveze.

Naša pravila zaštite privatnosti osmišljena su kako bi Vas obavijestili o informacijama i osobnim podatcima koje prikupljamo o Vama, u koju svrhu ih koristimo, i o Vašim mogu?nostima u pogledu prikupljanja i korištenja. Ta pravila odnose se na potencijalne kupce, klijente i posjetitelje web stranice libro-dik.hr

Korištenjem naše web stranice i/ili slanjem osobnih podataka e poštom i/ili davanjem osobnih podataka telefonskim putem, suglasni ste da se Vaši osobni podatci obra?uju i koriste kao što je opisano u ovim pravilima, a Vaši podatci bit ?e pohranjeni, obra?ivani i korišteni u skladu s ovim pravilima i propisima kojima se ure?uje pitanje zaštite osobnih podataka. Ako se ne slažete s ovim pravilima, nemojte koristiti naše web stranice, nemojte nigdje ispisivati svoje osobne podatke niti stupati sa nama u kontakt na bilo koji na?in.

Obra?ujemo i koristimo Vaše podatke kako bismo Vam omogu?ili korištenje internetskih stranica tvrtke Libro Dik d.o.o. kao i pružanje informacija o našim uslugama i u druge svrhe na koje ste unaprijed pristali.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci proslje?uju tre?ima:

Osobne podatke korisnika i/ili klijenata Društvo proslje?uje tre?im osobama (uklju?uju?i nadležna tijela) samo u sljede?im slu?ajevima:

 1. a) privole korisnika i/ili kupca;
 2. b) radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;
 3. c) kada je takva obrada nužna radi zaštite klju?nih interesa korisnika i/ili klijenta.

Naši zaposlenici koji ?e obra?ivati Vaše upite obavezali su se na diskreciju.
Ne?emo proslje?ivati Vaše osobne podatke tre?im bez Vašeg pristanka; osim u svrhu realizacije naših usluga za koje ste nas angažirali, koji možete opozvati u svako doba.

Podatak o Vašoj email adresi se ne sprema u nikakvu vlastitu bazu podataka ve? se sprema na vanjske servise koje koristimo (poput Gmaila, Hubspota i sli?nih) i ne briše se automatski, ve? nam za to trebate uputiti zahtjev a svi ostali Vaši osobni podaci se ne spremaju, osim u slu?aju ugovorne obveze i brišu se po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slu?aju da je pokrenut postupak prisilne naplate nepla?enih potraživanja ili ako je uložen prigovor na uslugu u roku, sve do kona?nog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važe?im propisima.

Ako ne ispunite svoje ugovorne obveze, kako bismo se zaštitili kao vjerovnik možemo proslijediti odgovaraju?e osobne podatke i koristiti se uslugama fizi?kih i pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetni?ki uredi, agencije za naplatu potraživanja i sli?no). Prije nego što poduzmemo takvu mjeru, o tome ?emo vas posebno obavijestiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali ili putem samog su?elja usluge, kako bismo vam dali priliku za o?itovanje.

Aktivna uloga korisnika i/ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogu?nost da korisnik i/ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak na?in povu?e ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

2. Obrada podataka povezana s preglednikom

Kao i kod svih web stranica, kada se pristupa web stranicama tvrtke Libro Dik do.o. naš web poslužitelj privremeno pohranjuje naziv domene ili IP adresu ra?unala koje pristupa, kao i datum pristupa, upite o datotekama od strane posjetitelja web stranice (ime datoteke i odgovaraju?i cjeloviti podatci o internet adresi), http ili https povratni kod, vrstu preglednika i veli?inu datoteka prenesenih tijekom posjeta u bajtovima. Te informacije su potrebne za prijenos datoteka koje ste zatražili od web stranice tvrtke Libro Dik do.o. na Vaše ra?unalo, te za potrebe sigurnosti sustava. Kola?i?i (za detalje molimo pogledajte 4. to?ku) tako?er ?e se koristiti za prikupljanje anonimnih podataka o prometu korisnika naših web stranica, a ti anonimni podatci o prometu mogu se koristiti u svrhu istraživanja tržišta i dizajniranja web stranice prema interesima i potražnji korisnika.

Ova internetska stranica koristi Google Universal Analytics, uslugu za analizu web stranica koju pruža Google Inc. (?Google?). Google Analytics Universal koristi ?kola?i?e? (vidi 4. to?ku u nastavku) kako bi pomogao analizirati korisni?ko ponašanje. Informacije koje generira kola?i? o Vašem korištenju web stranice op?enito ?e se prenijeti i pohraniti u Google na poslužitelje u Sjedinjenim Ameri?kim Državama. Na ovoj web stranici aktivirana je IP-anonimizacija koja skra?uje Vašu IP adresu na podru?ju država ?lanica Europske unije ili drugih potpisnika Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slu?ajevima cijela IP adresa ?e se prvo prenositi na Googleove poslužitelje u SAD-u i tamo skratiti. Google ?e te informacije u ime operatora ove web stranice koristiti u svrhu analize Vašeg korištenje web stranice, sastavljanja izvješ?a o aktivnostima na web stranici za web operatera i za pružanje drugih usluga koje se odnose na aktivnosti na web stranici i korištenje interneta. IP adresa koju Vaš preglednik prenosi u okviru usluge Google Analytics Universal ne?e biti kombinirana s bilo kojim drugim podatcima koje ima Google. Možete odbiti pohranu kola?i?a odabirom odgovaraju?e postavke na svom pregledniku, no imajte na umu da, ako ste to u?inili, možda ne?ete mo?i koristiti sve zna?ajke ove web stranice. Tako?er možete isklju?iti pra?enje od strane Google Analytics Universala preuzimanjem i instaliranjem opcije Google Universal Analytics ?Opt-out Browser Add-on? za Vaš web preglednik: http://tools.google.com/dlpage/%20gaoptout?hl=en.

3. Korištenje osobnih podataka koje dijelite s nama po izboru

Vaše osobne podatke upotrebljavamo u sljede?e svrhe:

.1 Radi obrade vaših zahtjievanih informacija, odnosno upita koje nam upu?ujete npr. putem obrazaca za kontakt;

.2 Da bismo vam mogli poslati bilten koji ste naru?ili.

.3 Da bismo osigurali da vam se naša stranica prezentira na što u?inkovitiji i interesantniji na?in.

.4 Da bismo vam omogu?ili da sudjelujete u interaktivnim ponudama, kao što su npr. eventualne nagradne igre, ako to želite;

Dajete svoj pristanak slanjem podataka koje ste unijeli u odre?eni kontakt obrazac na web stranici. Slanje osobnih podataka (npr. ime, broj telefona, email adresa) nije obavezno te svako dijeljenje ovih podataka ?inite svjesno. Tražit ?e se Vaši dodatni osobni podatci ako ste, na primjer, zatražili dodatne informativne materijale ili ponudu, dogovorili sastanak ili nam poslali e-mail. Vaši podatci ?e se koristiti samo onoliko koliko je potrebno za obradu Vašeg zahtjeva.

Uporabom obrasca za kontakt dajete suglasnost da se kontaktne informacije koje ste unijeli u obrascu trajno snime u memoriju radi eventualnih povratnih pitanja.

Ako nam date svoj pristanak slanjem podataka, dodatno ?emo ih iskoristitiuz vaš pristanak i za promocije pa ?e Vaši podatci stoga biti pohranjeni u bazi podataka koju održava za Libro Dik d.o.o. vanjski servis za slanje emailova (Gmail i Mailchimp) kako bi Vas informirali o proizvodima, uslugama i aktivnostima tvrtke. Vašu suglasnost za informiranje koristiti ?emo najviše 24 mjeseca od dana prvog pristanka ili od dana prestanka ugovorne obveze. Možete opozvati navedenu suglasnost u bilo kojem trenutku za ubudu?e. Kako biste opozvali svoj pristanak, molimo pošaljite e-mail na info@libro-dik.hr

Pratimo teku?e zakone i pravilnike koji se ti?u marketinga. Iz tog razloga šaljemo Newsletter samo korisnicima koji su se na njega pretplatili. Ako dobijete Newsletter a niste se na njega pretplatili, to može zna?iti jedino da Vas je netko pretplatio na Newsletter ili Vam ga je netko proslijedio tko ima pristup Vašoj email adresi.
Ako se želite predbilježiti za naš newsletter , trebamo Vašu e-mail adresu. Vaša e-mail adresa koristit ?e se samo za slanje informativnog letka. Predbilježbom za naš informativni letak dali ste svoj pristanak da možemo pohraniti Vašu e-mail adresu u našoj bazi koju smo zakupili kod pružatelja usluga (Mailchimp) kako bi Vam slali informativni letak. Ne?emo koristiti Vašu e-mail adresu u druge svrhe, ukoliko nam niste dali svoj pristanak. Možete opozvati navedenu suglasnost u bilo kojem trenutku za ubudu?e. Kako biste opozvali svoj pristanak, molimo pošaljite e-mail na info@libro-dik.hr

Ukoliko ste s nama podijelili adresu svoje e-pošte, suglasni ste da se Vaša adresa e-pošte spremi u bazu email adresa potencijalnih klijenata ( Hubspot i Mailchimp) a potpisom ugovora o suradnji i/ili pružanju usluga dajete nam suglasnost da Vas pretplatimo na newsletter i šaljemo email poruke o informacijama, promocijama i posebnim ponudama.
Jam?imo da ne?emo dijeliti ili prodavati Vašu e-adresu drugim tvrtkama

Slanjem zahtjeva imate pravo besplatno dobiti informacije o vašim osobnim podacima koji su pohranjeni. Sukladno Zakonu o zaštiti podataka imate pravo protiviti se obradi vaših osobnih podataka u reklamne svrhe. Tako?er, prema zakonskim odredbama imate pravo na dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka. Molimo vas da se u takvim slu?ajevima javite pismeno na adresu sjedišta tvrtke ili e-mailom na info@libro-dik.hr

4. Kola?i?i
4.1. Što su kola?i?i?

Kola?i? je mala datoteka koja sadrži niz znakova koja se šalje na Vaše ra?unalo kada posjetite web stranicu. Kada ponovno posjetite web stranicu, kola?i? omogu?ava da stranica prepoznaje Vaš preglednik. Kola?i?i se u pravilu ne koriste za pohranjivanje osobnih podataka, ali se mogu koristiti za stjecanje uvida u korisni?ke sklonosti i druge podatake. Možete postaviti svoj preglednik da odbija sve kola?i?e ili da Vas upozori kada se kola?i? pošalje. Me?utim, neke zna?ajke web stranice ili usluge ne mogu ispravno funkcionirati bez kola?i?a pa preporu?ujemo da ih prihva?ate kako bi u potpunosti iskoristili mogu?nosti naše web stranice.

Sve o kola?i?ima i kako ih isklju?iti možete pro?itati na sljede?oj adresi : https://cookiesandyou.com/

4.2. Kola?i?i koji se koriste na ovoj mrežnoj stranici

 

Na našim web stranicama koriste se Drift kola?i?i kako bi se na?in komunikacije i sadržaj web stranica prilagodio posjetiteljima i pretplatnicima. Kola?i?i prikupljaju anonimne podatke, kao što je broj ljudi koji posje?uju našu stranicu, kako su došli do naše stranice i mrežne stranice koje su posjetili. Ukoliko nam na bilo koji na?in ostavite svoju email adresu,ona ?e biti pohranjena u naš Drift korisni?ki ra?un i povezana s vašim kola?i?ima te nam na taj na?in dajete suglasnost da pratimo vašu aktivnost i interakciju s našim web stranicama i email porukama. Podaci pohranjeni pri registraciji prenose se tvrtci Drift.com Inc. ? Boston, Massachusetts koja ih pohranjuje. Dodatne informacije o Drift kola?i?ima možete prona?i u Drift izjavi o privatnosti. https://www.drift.com/privacy-policy/ i https://help.drift.com/faqs/drift-cookie-security-and-privacy

Ova mrežna stranica koristi Google Double Click Ad Exchange i Google Tag Manager softver. Te usluge omogu?uju ciljano obra?anje posjetiteljima mrežnih stranica prikazuju?i personalizirane oglase na temelju interesa kada posjetite druge mrežne stranice koje su dio Googleove prikaziva?ke mreže. Google koristi ono što je poznato kao kola?i?i za analizu kako korisnici koriste mrežnu stranicu. Podaci prikupljeni kola?i?ima ?ine osnovu za oglašavanje na temelju interesa. U tu svrhu, Google pohranjuje mali niz brojeva u pregledniku posjetitelja neke stranice. Taj se broj koristi za bilježenje posjeta mrežnoj stranici i prikupljanje anonimnih podataka o tome kako se stranica koristi. Tijekom tog proseca ne prikupljaju se osobni podaci o posjetiteljima mrežne stranice. Ako naknadno posjetite još neku mrežnu stranicu koja je dio Googleove prikaziva?ke mreže, prikazivat ?e vam se oglasi koji su vrlo vjerojatno povezani s proizvodima ili informacijama koje ste prethodno pregledavali. Možete trajno isklju?iti kola?i?e koje koristi Google ako kliknete na sljede?u povezncu te preuzmite i instalirate sadržaj: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternativno, možete deaktivirati korištenje kola?i?a putem tre?ih osoba posjetom deaktivacijskoj stranici inicijative mrežnog oglašavanja na http://www.networkadvertising.org/choices/ i slijede?i upute sadržane na njima. Dodatne informacije o Googleovom oglašavanju i izjavi o privatnosti možete prona?i na: http://www.google.com/privacy/ads/.

Ova mrežna stranica koristi uslugu ?Custom Audience? ponovljenog oglašavanja koju nudi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (?Facebook?). Ta usluga omogu?uje nam da ciljano oglašavamo svoje proizvode i usluge posjetiteljima naše mrežne stranice prikazivanjem personaliziranih oglasa posjetiteljima naše stranice kada koriste društvenu mrežu Facebook. Oznaka za ponovljeno oglašavanje integrirana je na internetskim stranicama. Daljnje informacije o ovoj usluzi možete prona?i u izjavi o privatnosti Facebooka na https://www.facebook.com/about/privacy/. Ako ne želite da ?Custom Audiences? softver prikuplja podataka o vama, možete deaktivirati ovu uslugu preko sljede?e poveznice: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
Ova oznaka uspostavlja izravnu vezu s Facebook poslužiteljem kada posjetite našu mrežnu stranicu. To omogu?uje Facebook poslužitelju da registrira koje ste od naših mrežnih stranica posjetili. Facebook te podatke pridružuje vašem osobnom Facebook korisni?kom ra?unu. Dodatne informacije o prikupljanju i korištenju vaših podataka od strane Facebooka, vaša prava u vezi s tim podacima i mogu?nostima kako zaštititi svoju privatnost možete prona?i u izjavi o privatnosti Facebooka na https://www.facebook.com/about/privacy /. Ako ne želite da Facebook te informacije izravno povezuje s vašim Facebook korisni?kim ra?unom, možete deaktivirati ?Custom Audiences? opciju. Morate biti prijavljeni na Facebook da to u?inite.

Zaštita podataka i internetske stranice tre?ih osoba te društveni mediji

(1) Internetska stranica može sadržavati hiperveze do i od internetskih stranica tre?ih osoba. Ako pritisnete hipervezu neke od tih internetskih stranica, obratite pozornost na to da ne možemo preuzeti odgovornost niti jam?iti za vanjske sadržaje ili uvjete zaštite podataka. Molimo vas da provjerite važe?e uvjete zaštite podataka prije nego što na tim internetskim stranicama ostavite svoje osobne podatke.

(2) Naša internetska stranica sadrži poveznice i nema dodatak za sljede?e društvene mreže: Facebook, Twitter, Youtube, Xing i LinkedIn, Google Plus. U slu?aju uporabe ovih društvenih mreža obratite pozornost na njihove odredbe o zaštiti podataka.
.
5. Prijenos podataka tre?im stranama
Ukoliko ste s nama podijelili osobne podatke, ne?emo ih proslje?ivati tre?im stranama bez Vašeg pristanka. Vaši osobni podatci prenosit ?e se tre?im stranama samo koliko je potrebno za pružanje naše usluge ili ste nam za to dali suglasnost Ne?emo prodavati, licencirati ili iznajmljivati Vaše osobne podatke tre?im stranama. Možemo otkriti Vaše podatke kad u dobroj vjeri smatramo da je otkrivanje potrebno u skladu sa zakonima ili prema sudskom nalogu, ili radi zaštite prava, vlasništva ili sigurnosti drugih osoba, uklju?uju?i i našu vlastitu imovinu ili prava.

6. Sigurnost
Imajte na umu da se pristup tre?ih strana ne može u potpunosti isklju?iti ako se podatci prenose putem interneta. Budu?i da Libro Dik d.o.o. još uvijek ne koristi šifrirane postupke prijenosa, zaštita od neovlaštenog pristupa ne može biti zajam?ena. Ne možemo zajam?iti da se neke informacije ili osobni podatci ne?e zloupotrebljavati niti proslje?ivati tre?im stranama. Ogra?ujemo se od odgovornosti prema Vama u slu?aju takve zlouporabe ili objavljivanja. Ukoliko smatrate kako podaci koje sa nama dijelite nikako ne bi trebali iza?i u javnost, nemojte ih dijeliti sa nama putem interneta.

7. Upiti i brisanje
Bit ?e nam zadovoljstvo dati Vam bilo kakve informacije o Vašim osobnim podatcima iz baze podataka na zahtjev. Ili obrisati Vaše podatke na Vaš zahtjev.

8. Pravo na žalbu
Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slu?aju promjene važe?ih propisa drugom tijelu koje ?e preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

Potvrda identiteta: U slu?aju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere. i) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili pre?esto i s o?itom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

9. Promjene
Zadržavamo pravo na promjenu ovih informacija o zaštiti podataka u svako doba. Odgovaraju?e promjene bit ?e objavljene ovdje, tako da možete saznati sve o njima u bilo kojem trenutku.

 

U slu?aju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Društva, korisnici i/ili kupci se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroni?ke pošte na e-mail adresu

Kontakt forma osobni podaci

 

Suglasnost